امیرمومنان علی (ع) می فرماید:
شراخوانک من داهنک فی نفسک و ساترک عیبک
بدترین دوستان تو آنها هستند که با تو رو راست نیستندو عیوب تو را می پوشانند.

شرح :
گریز از واقعیات و پرده پوشی بر حقایق نه مشکلی را حل می کند و نه خدمت به کسی محسوب می شود؛ بهمین دلیل دوستانی که بجای انتقاد سازنده و صحیح سعی دارند حقایق را کتمان کنند و برای ارضای کاذب خاطر دوست عیوب او را بپوشانند و یا آنرا حسن جلوه دهند نه تنها خدمتی در عالم دوستی و رفاقت نکرده اند بلکه خیانتی بزرگ مرتکب شده اند که گاهی به قیمت حبثیت و آبرو و افتخار و سعادت دوست آنها تمام می شود.