پنج شنبه مورخ بیست و پنجم مهرماه  جناب اقای محمد مجدیان فرند حاج رحمان نوه ی مرحوم کریم مجدیان به همراه دوشیزه ای اصیل و پرافتخار به نام سرکار خانم ستایش سپهری منش به آشیانه ی مشترکشان وارد شده و همدلی خود را جشن گرفتند.

امید است که سالیان سال  لبخند خوشبختیشان  پایدار و برقرار باشد…

s