درخجسته شب جمعه ۹۳/۵/۱۰ وصلتی فرخنده صورت گرفت و آقای حسین صادقی فرزند حاجیه خانم ملکه مجدی و دوشیزه انیس رضایی نیک فرزند حاجیه خانم شهلا مجدی نسب پیوندی ابدی والهی صورت یافت و گل شادی در باغ دلهایمان شکفت این وصلت مبارک و فرخنده را به این  دو عزیز و نیز خانواده هایشان تبریک میگویم و از خداوند برایشان آرزوی سعادت و عاقبت بخیری دارم و به آقایان عبدالکریم صادقی پدرآقا داماد و ناصر رضایی نیک  پدر عروس خانم صمیمانه شادباش می گویم

تا باد چنین بادا .