در دوره دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی ستادی تشکیل گردید تا با گرانفروشان ومحتکران برخورد جدی نمایند یادم است در شهرستان دزفول پیر مردی را که در یکی از کوچه ها مغازه کوچکی دایر کرده بود به خاطر فروش یک شیشه نوشابه جریمه کرده بودند .سال گدشته دو مقاله راجع به سد گتوند در این سایت درج نمودم واز مخارج نجومی وبیهوده ای که صرف ساخت این سد نموده اند مطالبی نوشتم وگفتم که کارگران ساده که در این سد مشغول به کار بوده اند به ناکار آمدی این سد واقف بو ده اند ولی مهندسین طراح وسایر مسئولین مربوطه به بیهوده بودن ساخت این طرح عظیم واقف نبوده اند ویا واقف بوده اند وپشت گوش انداخته اند حال که چند سال از ساخت این سد میگذرد وآبگیری آن شروع شده است آب آن با معادن بزرگ وعظیم نمک که کیلومترها وسعت دارند مخلوط شده است وتمامی آب دخیره شده در پشت سد را شور کرده است اگر این آب از پشت سد رها گردد تبعات وضررهای جبران نا پذیری به زمینهای کشاورزی وآب شرب کارون که آب مردم اهواز را تامین می نماید وارد مینماید واین طور که شنیده ام بودجه ای برای مهار معادن نمک از این آب اختصاص داده اند !!کاری بی ثمر وبی حاصل حال ضرر و زیانی را که از بایت ساخت این سد به مردم شریف ایران تحمیل نموده اند حساب نمایید ماشین حساب بنده نتوانست این مبلغ را محاسبه نماید وعذر خواهی نمود آیا وقت آن نرسیده است کلیه کسانی را که موجب این همه خرابی وزیان دهی به این مملکت شده اند بازداشت ومحاکمه نمایند وبه جریمه کردن پیر مردی ناتوان که از سر ناچاری در این سن وسال امرار معاش مینماید بسنده نکنند؟ حق یارتان باد