چه خوش باشد در این دنیای فانی                   به خوش نامی نمودن زندگانی

که بعد از ما بسی گردش کند چرخ                  نماند جز نکونامی نشانی …