چهل روز است که دل تنگی های غروب را  با بودن  در کنار مزار پدر سپری کردیم و ناباورانه روزهایمان را به شبهایمان گره زدیم و شبهایمان را به امید آن که هلال ماهگونش را یکبار دیگر در خواب به نظاره بنشینیم به صبح رساندیم…

طنین صدای دلنشین پدر هم چنان در گوش ما

مهربانیش در قلب ما

و زیبایی چهره اش همیشه در یاد ماست…

آقاجون