در این نوشتار از نام بردن افراد دخیل در این جریان بنا به ملاحظاتی خود داری نموده ام ونام آنها محفوظ میباشد برای چگونگی به قتل رسیدن نظام مجدی بایستی مختصری از جریانات تاریخی را بیان نمایم تا اشخاصی که به این دوران آشنایی ندارند تا حدودی در سیر این برهه از تاریخ قرار گیرند
در زمان صفویه دو فرقه بسیار مشهور به نام حیدری ونعمتی که پیروان شیخ حیدر وشاه نعمت الله ولی بودند بوجود آمدند وپیروان این دو فرقه از بدو پیدایش تا چند سال بعد از سقوط دکتر محمد مصدق به عناوین مختلفی در جنگ وستیز بوده اند در سال ۱۳۳۰هنگامی که دکتر محمد مصدق به نخست وزیری منصوب شد آزادی نسبی بوجود آمد واحزاب اجازه فعالیت سیاسی پیدا نمودند وحزب زحمتکشان توسط شخصی کرمانی به نام دکتر بقایی در جلوی حزب توده قد علم نمود لیدر این حزب در دزفول سید موسی گوشه گیر دکتر در طب بود که با بیانات آتشین خودبیش از نیمی از مردم دزفول را به حزبش پیوند زده بود وصحرا بدر مغربی را تحت کنترل خود داشتند

دکتر سید موسی گوشه گیر

دکتر سید موسی گوشه گیر

جبهه مخالف آنها خوانین بودند که در راس آنها سید کاظم قطب فرمانروایی میکرد  وصحرا بدر مشرقی را تحت کنترل داشتند

سید کاظم قطب

سید کاظم قطب

این دو دستگی در زمان ملی شدن نقت به اوج خود رسید وباعث قتل وکشتاروغارت مغازه ها ونا امنی شدید در این شهر گردیدوجالب توجه این بود که فقط در تهران وکرمان ودزفول خشونت به این شد ت رواج پیدا کرده بود صبح روز ۱۴/۹/۱۳۳۱یکی از افراد خاندان مجدی به نام …که دوست صمیمی نظام مجدی میباشد توسط شخصی به نام …..که از طرفداران واعضای اصلی حزب زحمتکشان میباشد مورد ضرب وشتم قرار میگیرد این موضوع همان شب دراتاق مجدی ها(ستاد تصمیم گیری خاندان ) با حضور بزرگان خاندان مجدی به ریاست خواجه رحیم مجدی مطرح می گردد وبعد از تبادل نطرات خواجه رحیم دستور سکوت می دهند

خواجه رحیم مجدی

خواجه رحیم مجدی

ساعت ۱۱شب نظام مجدی در راه رفتن به خانه در زیر ساباط منتهی به منزلشان مورد حمله شخص نامعلومی قرار می گیرد وبا ضربات کارد به شدت مجروح میگردد با سروصدای مردم افراد خاندان مجدی سر رسیده واو را به تنها بیمارستان شهر (یا زهرای فعلی)میرسانند ولی متاسفانه بر اثر خونریزی شدید وبعد مسافت در بین راه به ملکوت اعلا می پیوندد بنده برای شناسایی قاتل با چندین نفر از کسانی که در آنزمان حضور داشته اند ملاقات نمودم وبه این نتیجه رسیدم که شناسایی قاتل با توجه به تناقضات گفتاری آنها بسیار مشکل است بعد از به قتل رساندن این جوان برومند که سال آخر دبیرستانش را طی می نموده چندین نفر به نامهای……… را بازداشت مینمایند وآنها را به اهواز منتقل می کنند ولی پس از چند روز آزاد میگردند جنازه اورا با شکوه تمام در رودبند (مزار ایشان با افتتاح پل چهارم وخیابان منتهی به پل از بین رفته است )به خاک می سپارند

نظام مجدی

نظام مجدی

صبح روز بعد دانش اموزان دبیرستان پهلوی مراتب همدردی وتسلیت خود را به خاندان مجدی نسب بالاخص پدر ومادر داغدارش ابراز نمودند وحزب زحمتکشان را مسبب این قتل معرفی نمودند روی هم رفته به خاطر آشوب وبی نظمی که در آنزمان در دزفول حکمفرما بود شناسایی قاتل میسر نگردید وخون این جوان رعنا پایمال اختلافاتی گردید که هیچ ثمری برای هیچکدام از افراد دوگروه نداشت وچند سال بعد از سقوط دولت مردمی دکتر مصدق این اختلافات بنا به دلایلی که ذکر آنها در این مقال نمی گنجد از بین رفتند ونه از نادر نشانی به جا ماند ونه از نادری وتاریخ چه بازیهای عجیبی دارد
دکتر موسی گوشه گیر در ۳۰ سالگی دچاربیماری پار کینسون گردید وجهت معالجه به امریکا سفر نمود به او گفتند جهت معالجه شما باید روی مغزتان عملی صورت گیرد وبا انجام این عمل تکلم خود را از دست خواهی داد ایشان قبول نمودند و بقیه عمر خود را بدون تکلم سپری نمودند مردی که با سخنرانی های آتشینش هزاران نفر را گرد خود جمع می نمود۳۵سال آخر عمرش را بدون هیچ تکلمی در انزوا به سر بردند
تمامی اطرافیان سید کاظم قطب آرام آرام از او جدا شدند ونابینا گردید وخود تنها در منزل خودش بقیه عمرش را طی نمود بی مناسبت نیست خاطره ای را که شخصا از مرحوم عمویم مرحوم حاج نورعلی شنیده ام باز گونمایم ایشان فرمودند در اواخر عمر سید کاظم قطب نزد ایشان رفتم خادم ایشان در را به رویم باز نمود سید در حیاط نشسته بود ودر حال خوردن نان وپنیر با چای بود وقتی خودم را معرفی نمودم چشمان بی سویش را به طرف من گرداند وگفت آقای مجدی گنجشکهای خانه هم با من قهر کرده اند سرم را بالا گرفتم ودیدم با آن همه درخت در خانه اش هیچ گنجشکی پرواز نمی کرد متاثر گردیدم وبه حالش گریه کردم خانه ای که زمانی در آن تمامی شهر را فرمانروایی میکردو در آشپز خانه اش ده ها دیگ مسی روزانه غذاطبخ میگردید جای خود را به یک سینی کوچک نان وپنیر داده بودوسر انجام در تنهایی وبی کسی در خانه اش در گذشت

متن اعلامیه دانش آموزان دبیرستان پهلوی بعد از کشتن نظام مجدی

متن اعلامیه دانش آموزان دبیرستان پهلوی بعد از کشتن نظام مجدی

در این مورد بیشتر خواهم گفت

DSC_0002