حدس ما درست از آب درآمد . انقدر جمعیت زیاد بود که پس از سه ردیف صندلی ، دو ردیف هم سر پا ایستاده بودند . این در حالی بود که ویدئو پروژکتور ، تعزیه را به شکل زنده در حسینیه پخش می کرد .
حضرت رقیه در حالی که با خود سخن می گفت وارد صحنه شد . پس از واگویه هایش ، کاروان اسرا آمدند در حالی که تازیانه ی دژخیمیان امان آنها را بریده بود و حضرت زینب مانع اصابت ضربت تازیانه ها بر تن نحیف کودکان می شد . سپاه دشمن دیوانه وار به هر سو حمله می کرد و در این میان به گهواره ی حضرت علی اصغر هم رحم نکرد و آن را به تاراج برد . آتش بر خیمه ها افتاده بود و کودکان همچون تسبیحی بریده ، به هر سو می دویدند . خولی ، که خون جلوی چشمانش را گرفته بود با دیدن کودکی که گوشواره ای بر گوشش داشت به سمت او هجوم برد و وحشیانه ، گوشواره را با لاله ی گوش جدا کرد . این در حالی بود که صدای موزیک و نوحه های اقای علی شیخ نجدی به تعزیه شور و هیجان بخشیده بود . کاروان اسرا آماده ی حرکت بود که نیزه ای که سر مبارک امام حسین بر آن قرار داشت از زمین خارج نمی شد و تمام تلاش ها برای خارج کردن آن از زمین مثمر ثمر واقع نشد . به ناچار دست به دامان امام سجاد شدند و چاره ی کار را از او جویا شدند . امام پرسید : سر پدرم به کدام سمت است ؟ وقتی پاسخ شنید که پدر به صحرا می نگرد گفت : یکی از دختران در صحرا باقیمانده است و تا زمانی که او را پیدا نکنید این نیزه از زمین خارج نمی شود . همه به جست و جو پرداختند و پس از یافتن حضرت رقیه ، نیزه از زمین خارج شد . کاروان به حرکت در امد و در حالی که سربازان ، اسرا را به غل و زنجیر کشیده بودند از صحنه خارج شدند .
تعزیه به دقایق آخر خود نزدیک می شد که هیات زنجیر زنان زینبیه که بانی آن اقای جلال حیدری دوستی و رفاقت بسیار صمیمی و محکمی با خاندان مجدی دارد وارد تکیه شد . هیات ، به احترام اجرای تعزیه دقایقی را منتظر ایستادند اما چون می بایست به تکایای دیگری هم می رفتند به مسیر خود ادامه دادند .
پس از پایان تعزیه اقای علی شیخ نجدی ، نوحه سر داد و حضار به سینه زنی پرداختند .
هیات عزاداران محله ی مسجد ، هیات زنجیر زنان محله ی صحرابدر – کوچه ی کاروان و هیات زنجیر زنان مسجد پاسداران از دیگر هیئاتی بودند که پس از عزاداری ، بر تکیه ی خاندان مجدی وارد شدند و پس از پذیرایی به راه خود ادامه دادند .
و اما برنامه ی فردا شب :
تاکنون ، دو مرتبه برنامه ” تکیه گردی ” بنا به علل مختلف برگزار نگردیده است اما چون فردا شب اخرین شبی است که می توان به این امر مبادرت ورزید حتما” در تکیه حضور داشته باشید تا به همراه هم به تکایای محله ی قلعه برویم و امر پسندیده ی صله ی رحم را بجا آوریم .
حضور عزیزان نشانه ای از وحدت و یکپارچگی خاندان خواهد بود .

AU6A7223 AU6A7223 AU6A7230 AU6A7231 AU6A7232 AU6A7233 AU6A7237 AU6A7239 AU6A7241 AU6A7243 AU6A7251 AU6A7252 AU6A7260 AU6A7265 AU6A7269 AU6A7271 AU6A7276 AU6A7278 AU6A7283 AU6A7289 AU6A7292 AU6A7294 AU6A7298 AU6A7301 AU6A7307 AU6A7309 AU6A7310 AU6A7311 AU6A7315 AU6A7316 AU6A7322 AU6A7323 AU6A7324 AU6A7326 AU6A7327 AU6A7328 AU6A7331 AU6A7332 AU6A7335 AU6A7336WH,DV