هنرمندی به نام ” Cayce Zavagliaby” با استفاده از هنر گلدوزی تصاویری بسیار زیبا شبیه به نقاشی های رنگ روغن ایجاد کرده است.

XsMOjdEvvZ

پشت پارچه گلدوزی شده

Z9zzJZE5cz

در ادامه تعدادی از این تصاویر را مشاهده خواهید کرد.

9 8 PPh9THeszWU6DE2OgeWf PuxFhlVSSt