گوهر مجدیان

فرزند خواجه اسماعیل                       زوجه حاجی ترابی زاده

متولد:۱۲۹۲                         وفات:۱۳۸۹