در حکومت محمد رضا پهلوی مجلات وروز نامه های متنوعی چاپ ومنتشر می شد که مجلات اطلاعات هفتگی وسپید وسیاه وفردوسی از این جمله بودند مرحوم پدرم یکی از طرفداران مجله اطلاعات هفتگی بود که روز های چهارشنبه منتشر می گردید وپر تیراژترین مجله در آنزمان بود مطالب متنوع سرگرمی جداول وخیلی مطالب دیگر آنرا از سایر مجلات متمایز می ساخت ووقتی این مجله به خانه ما می آمد تما می اعضاء خانواده برای خواندن مطالبش در نوبت بودیم یادم است نمایشگاه اتومبیل های جهان در آن موقع در لندن برگزار شده بود وتمامی خبر نگاران جهان برای این رویداد جهانی وپوشش اخبار مربوط به آن در لندن جمع شده بودند یکی از شرکت های آلمانی برای نمایش آتومبیل هایش از مانکنهای برهنه در کنار ماشینهایش استفاده کرده بود و یکی از نشریات آلمانی به نام پلی بوی(اگر نامش را درست گفته باشم) تمامی عکس های مربوطه را در نشریه اش با آب وتاب چاپ کرده بود مجله اطلاعات هفتگی نیز تمامی آن عکسها ی نشریه پلی بوی را در نشریه اش به چاپ رساند و خبر نگار مجله زیر عکسها نوشته بود که خبر نگار آلمانی از من پرسید چرا شما از این عکسها در مجله خودتان چاپ نمی کنید وخبر نگار ایرانی در جوابش گفته بود مجله ما نشریه وزینی است واز این عکسها چاپ نمی کنیم !!خبرنگار آلمانی پرسیده بود ولی شما عکسهای مجله ما را چاپ کرده اید جواب شنید که اینها عکسهای شما هستند نه عکسهایی که ما گرفته ایم !!غرض از این مقدمه موضوعی است که بی ارتباط با این موضوع نیست و پس از گدشت ۴۵ سال باآن همخوانی دارد
چندی پیش در حال غوطه خوردن در اینترنت بودم که برحسب اتفاق به بخش تبلیغاتی سایتی برخوردم که نتیجه این بازدید خرید سری کامل طنز از یکی از کمدین های ایرانی بود شخصی که تقلید صدای تمامی خوانندگان را همراه با لطیفه وطنز به نحو زیبایی اجرا می کرد چیز ی که برایم جالب بود این بود که صدای خوانندگان قدیمی رابه نحو بسیار زیبایی اجرا می نمود که با استقبال بی نظیر حاضرین در سالن مواجه بود حرف من این است که اگر پخش صدای این خوانندگان به هر دلیلی از رسانه های جمعی ایراد دارد پس چگونه است در این نوع مجالس وقتی جنبه طنز می گیرد دیگر ایرادی در پخش آنها نیست وهمچنین پخش آنها در کیش وقشم وبرج میلاد مجاز است ودر شهرستانها غیر مجاز آیا این نوع برخورد با برگزاری این کنسرت ها مشابه جواب خبرنگار اطلاعات هفتگی به خبرنگار آلمانی نیست؟ یک بام ودو هوا تا کی چنین باشیم ؟