پنج شنبه این هفته مقارن با ۲۴ / ۵ / ۹۲ اولین سالگرد وفات مرحوم ” محمد رضا مجدی ” ف مرحوم حاج جاسم است . به همین مناسبت مجلس یادبودی از ساعت ۵ الی ۷ بعد از ظهر همین روز بر سر مزارش واقع در شهید اباد ( قطعه خاندان مجدی ) به صورت نشست و برخاست برگزار می شود .