چندی پیش دفاتر مرحوم پدر را که نگاه می کردم در بهت فرو رفتم اصلا قابل قبول نبود قیمت های سال ۱۳۳۱با الان زمین تا آسمان تفاوت دارند به عنوان نمونه به یک قلم از اجناس اشاره می نمایم
۲۰/۲/۱۳۳۱ خرید یک واگن زغال ۱۹۲۰۰ریال
۱/۷/۱۳۹۲ خرید یک کیلو زغال۲۰۰۰۰ریال
اگر گنجایش یک واگن قطار را حدود ۱۵۰۰۰۰کیلو گرم در نظر بگیریم وجه آن به قیمت امروز مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل سیصد میلیون تومان می شود!!
به عبارت دیگر قیمت یک کیلو زغال درسال ۱۳۹۲=قیمت ۱۵۰۰۰۰کیلو گرم زغال در سال۱۳۳۱