با توجه به کمبود شدید آب واحتمال بسیار زیاد آن در سال آینده وهمچنین وارد کردن بیش از نیمی از گندم کشورمان در سال۱۳۹۳ وپیش بینی اینکه در سال آینده واردات این کالای استراتژیک بیش از این مقدار باشد .بنده پیشنهاد می نمایم به خاطر منافع ملی کشورمان وبه خاطر پاسداری از منافع ارزی کشورمان که درین اوضاع بسیار بد اقتصادی هر دلارش برایمان ارزشمند می باشد, امسال از سبز کردن سبزه در ایام نوروز اجتناب نمایید. با این کار اگر میزان استفاده از گندم را برای هر خانواده ۵۰ گرم در نظر بگیریم ۱,۰۰۰,۰۰۰ کیلوگرم صرفه جویی نموده ایم یعنی یکصد هزار کامیون پر از گندم که واقعا اسراف عظیمی است.