باور کنید باور کردنش برای من سخت بود ابتدا فکر می کردم به عنوان یک طنز این مطلب را نوشته اند ولی متاسفانه متوجه شدم طنز نیست وحقیقت دارد جریان یکی از مدیران استانی است که بنا به گفته رئیس باز رسی کل کشور مبلغ دوازده میلیارد تومان حق ماموریت نرفته دریافت نموده است وبه این هم اکتفا ننموده ومیلغ ۵۳۰ میلیون تومان دیگر بابت غذا دریافت کرده است با توجه به ارقام فوق وبا یک ضرب وتقسیم ساده در می یابیم که این مدیر بزرگوار در طول ۱۲ سال مدیریت خود چه کار هایی انجام داده است
۱-اگر شمار روزهای کاری این مدیر دلسوز را ۲۵۰ روز در نظر بگیریم ودر ۱۲ سال ضرب نماییم عدد ۳۰۰۰حاصل می شود یعنی ایشان در طول ۱۲سال ۳۰۰۰روز عرق جبین ریخته اند!حال اگر مبلغ ۱۲میلیارد تومان را بر ۳۰۰۰تقسیم نماییم متوجه می شویم که این مدیر لایق ونمونه در هر روز مبلغ ۴میلیون تومان حق ماموریت نرفته دریافت نموده اند
۲-اگر حقوق یک کارگر را ۶۰۰ هزار تومان در ماه حساب نماییم متوجه می شویم که حقوق یک سال این کارگر برابر با حق ماموریت دو روزه این مدیر زحمتکش میباشد
۳-اگر حقوق باز نشسته ای را که بعداز سی سال کار شرافتمندانه مبلغ یک میلیون تومان حقوق میگیرد با حق ماموریت این مدیر عالی مقام مقایسه نماییم در می یابیم که حقوق این بازنشسته محترم در طول سال برابر باسه روز ماموریت این مدیر محترم می باشد
۴-اگر مبلغ ۵۳۰ میلیون تومان وجه غذای ایشان را بر ۳۰۰۰تقسیم نماییم در می یابیم که ایشان هر روز ۱۷۶۰۰۰۰ریال غذا میل نموده اند
ودر اخروجه غذای سه روز ایشان برابر حقوق یک ماهه هر کارگر ایرانی است این ارقام را مقایسه نمایید با فلک زده ای که به خاطر مبلغ هفت روز ماموریت نرفته این آقا حاضر به فروش کلیه اش می شود حق یارتان باد