عکس ها به ترتیب حضور خانواده ها در مراسم منتشر می شود.
عکاس:
آقای مهدی مجدی نسب فرزند محمد باقر
آقای عادل مجدی فرزند ناصر
خانم مونس مجدی نسب فرزند حمید

IMG_0878 IMG_0877 IMG_0875 AU6A9489 AU6A9492 IMG_0874 AU6A9487 AU6A9484 AU6A9483 AU6A9482 AU6A9474 AU6A9476 AU6A9477 AU6A9481 AU6A9472 AU6A9462 AU6A9465 AU6A9467 AU6A9459 AU6A9438 AU6A9435 AU6A9428 AU6A9430 AU6A9431 AU6A9433 AU6A9427 AU6A9424 AU6A9423 AU6A9422 AU6A9414 AU6A9417 AU6A9418 AU6A9421 AU6A9413 AU6A9411 AU6A9410 AU6A9408 AU6A9402 AU6A9403 AU6A9404 AU6A9407 AU6A9401 AU6A9400 AU6A9398 AU6A9396 AU6A9388 AU6A9391 AU6A9393 AU6A9395 AU6A9387

IMG_0879