برای ارتقاء کیفیت سایت به همه کاربران عزیز پیشنهاد میشود:
۱-درهربارمراجعه به سایت تیترتمام مطالبی را که در صفحه اصلی قرار دارد مطالعه نمایند
۲-به متن تیتر موردعلاقه خود مراجعه کنند
۳-بعدازمطالعه آن,چه دیدگاه داشته باشند(که مرقوم میفرمایند)چه نداشته باشند ازنمره بیست به آن موضوع نمره دهند وآنرا ارسال دارند
۴-مدیریت محترم سایت باتنظیم یک کادر جدید در صفحه اول درپایان هر هفته به ترتیب جمع بندی ازنمرات و موضوعات مربوطه را قراردهد
۵-در پایان هرماه نویسنده برتر ماه را معرفی نماید
۶-بااین روش براحتی میتوان به نوع علاقه کاربران واقف شده’ تا بیشتر به آن موضوعات پرداخت
۷-میتوان به نویسنده ای که در سه ماه متوالی نویسنده برتر شده جوایزی اهدا نمود
لطفادرباره این پیشنهاد نظرات تکمیلی خودرا ارائه نمایید