رمضان ماه بندگی، ماه بیداری، ماه شب زنده داری، ماه آگاهی از خود، خدا و هستی است. باید قدر این ماه و این فرصت ناب را دریابیم. باید از لحظه ها و ثانیه های ناب آن بهترین بهره را ببریم. یکی از بهترین قدردانی ها در این ماه خواندن قرآن و دعاهای این ماه است. دعاهای هر روز ماه رمضان ادعیه ای پرمغز و ژرف است که تامل در معانی آن فرصت زنده شدن دوباره را به روح روزه داران می دهد.
می دانیم که هر دعا یک پیام دارد. در سلسه مقاله های ۳۰ روز ۳۰ پیام، بر آن شدیم تا پیام های هر روز را همراه با حدیثی خدمت خوانندگان محترم بیان کنیم تا بهانه ای باشد برای درنگی بیشتر.

پیام دعای روز اول: روزه داری
امام صادق (ع) می فرمایند: هرگاه روزه گرفتی پس باید گوش و چشم و موی تو نیز روزه باشد.
اندرون از طعام خالی دار / تا در او نور معرفت بینی

پیام دعای روز دوم: رضای الهی
امام صادق (ع) می فرمایند: به راستی داناترین مردم مردم نسبت به خدا، راضی ترین آنهاست نسبت به قضای الهی.
تا شعله عشق تو افروخته شد / جان و دل عشاق همه سوخته شد
آن را که دلش به وصلت افروخته شد / از هر دو سرای چشم او دوخته شد

پیام دعای روز سوم: خرد ورزی و دوری از نادانی
امام صادق (ع) می فرمایند: هرگاه خواستی در یک مجلس، مردی را در خردمندی اش بیازمایی، در بین گفتگویت با او از چیزی که نباید بشود خبر بده (مطلب غیر منتظره ای بگو). آنگاه که آن را انکار کرد بدان که عاقل است و اگر آن را تصدیق نمود بدان که نادان است.
دوستی با مردم دانا نکوست / دشمن دانا به از نادان دوست
دشمن دانا بلندت می کند / بر زمینت می زند نادان دوست

پیام دعای روز چهارم: شکرگزاری
پیامبر (ص) می فرمایند: نعمت های الهی فرارکننده هستند همان طور که حیوانات وحشی فرار می کنند، پس آنها را با شکرگزاری به دام اندازید.
شکر نعمت، نعمتت افزون کند / کفر، نعمت از کفت بیرون کند

پیام دعای روز پنجم: توبه
امام موسی بن جعفر (ع) می فرمایند: محبوبترین بندگان نزد خدا، انابه کنندگان و توبه کنندگان هستند.
چو پنجاه سالت برون شد ز دست / غنیمت شمر پنج روزی که هست
مخسب ای گنه کرده خفته، بخیز / به قدر گنه آب چشمی بریز

*) این مطلب توسط مادرم، سرکار خانم راضیه مجدی نسب تنظیم گردیده است.