پیام دعای روز ششم: غفلت
پیامبر (ص) می فرمایند: ساعتی که یاد خدا در آن نشود بر مومن نخواهد گذشت مگر آنکه باعث پشیمانی و حسرت او خواهد شد.

پیام دعای روز هفتم: یاد خدا
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: هر گروهی برای یاد خدا در مجلسی بنشینند، یک منادی از آسمان به آنها ندا می دهد که برخیزید، گناهانتان بخشیده شد و تبدیل به حسنات گردید.

پیام دعای روز هشتم: یتیم نوازی و دستگیری از نیازمندان جامعه
امام علی (ع) می فرمایند: از برترین نیکی ها، نیکی به یتیم است.

پیام دعای روز نهم: عاقبت بخیری
امام علی (ع) می فرمایند: کاری که دوست نداشته شود ولی عاقبتش ختم به خیر شود بهتر از کاری است که دوست داشته شود اما عاقبت آن کار ختم به خیر نشود.

پیام دعای روز دهم: توکل
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: کسی که با بریدن امیدش از دیگران به خدا دل ببندد، خدا کفایت امور زندگی اش را می کند و از جایی که فکرش نمی رسد روزیش را می رساند و آن کس که به دنیا دل ببندد، خدا کارش را به دنیا وا می گذارد.
گفت پیغمبر به آواز بلند / با توکل زانوی اشتر ببند
گر توکل می کنی در کار خود / کشت کن، پس تکیه بر جبار کن

این مطلب توسط مادرم، سرکار خانم راضیه مجدی نسب تنظیم گردیده است.