فکر را پر بدهید
و نترسید که از سقف عقیده برود بالاتر
فکر باید بپرد
برسد تا سر کوه تردید
وببیند که میان افق باور ها
کفر و ایمان چه به هم نزدیکند
فکر اگر پر بکشد
جای این توپ وتفنگ؛این همه جنگ
سینه ها دشت محبت گردد
دست ها مزرع گل های قشنگ
فکر اگر پر بکشد
هیچ کس کافر و ننگ و نجس و مشرک نیست
همه پاکیم و رها
همه یک نقطه پایان تفکر داریم
اسم ان هست خدا