تصور کن برنده یک مسابقه شدی و جایزه ات این است:بانک هر روز صبح یک حساب برایت باز میکند و ۸۶هزار و چهار صد دلار پول درون ان می ریزد ولی دو تا شرط دارد:یکی این که همه پول را باید تا شب خرج کنی و گر نه هر چه اضافه بیاید،پس میگیرند.نمی توانی تقلب کنی و یا اضافه پول را به حساب دیگری بریزی
شرط بعدی این است که بانک میتواند هر وقت بخواهد بدون اطلاع قبلی حساب را ببندد و بگوید جایزه تمام شد۰حالا بگو چه کار میکنی؟
همه ما این حساب جادویی را در اختیار داریم :(زمان)
این حساب با ثانیه ها پر میشود۰هر روز صبح که از خواب برمیخیزیم ۸۶هزار و چهارصد ثانیه به ما جایزه میدهند و شب که میخوابیم،مقداری را که مصرف نکرده ایم ،نمی توانیم به روز بعد منتقل کنیم.لحظه هایی که زندگی نکردیم،از دستمان رفته.هر روز صبح جادو میشود و ۸۶هزار و چهارصد ثانیه به ما میدهند۰
یادت باشد که من و تو فعلا از این جایزه برخورداریم ولی خدا میتواند هر وقت بخواهد حساب را بدون اطلاع قبلی ببندد۰پس قدر خودت را بدان و خوب زندگی کن ۰با خوشحالی و امید به خدا و عشق به زندگی