در غدیر خم , طلوع نور بود —– خم , تجلى گاه , کوه طور بود
کاروانى شد, مقیم آن زمین —– کاروان سالار, ختم المرسلین
غرق شادى , جمله افلاکیان —– خرم و سرمست خیل خاکیان
جبرئیل آورد, پیغام از خدا —– بر حبیب او, رسول مصطفى ص
گفت آوردم , به فرمان کریم —– بهر تو اینک پیامى بس عظیم
امتت را آگه از این راز کن —– عقده از کار دو عالم باز کن
داد فرمان خاتم پیغمبران —– تا به پا شد, منبرى در آن مکان
بر فراز منبر آن , والا مقام —– کرد حجت بر مسلمانان تمام
گفت پیغمبرص که بعد از من على —– رهبر خلق و امام است و ولى
پس بخوانید اى قدح نوشان خم —– آیه الیوم اکملت لکم
خانه زاد خانه امن خدا —– شد وصى و جانشین مصطفى
خانه زاد کعبه نورى منجلى است —– کعبه دلهاى مشتاقان على است
خانه زاد کعبه بر دوشش به شب —– مى برد شام یتیمان عرب
تا مبادا کودکى بى نان و آب —– سر نهد بر بستر و بالین خواب