پنج شنبه گذشته مصادف با چهارم دی ماه سفره عقد دیگری گسترده شد و دختری از خاندان مجدی دفتر عشق و محبت را امضا کرد۰عروس خانم دوشیزه فاطمه مجدی نسب فرزند خواجه غلامرضا و داماد گرامیمان آقای سید حسین سید نظر زاده از سادات محترم دزفول هستند۰اغاز و شروع یک عمر عشق و دوستی را از طرف خود و خاندان بزرگ مجدی به این زوج تبریک گفته و سلامت سعادت ایشان را از خداوند خواهانم۰