امروز سال غروب میکند.

میرود سمت خیال در دفتر خاطراتمان.

هر انچه گذشت در یادها مدفون می ماند و هر انچه در انتظار ماست می اید.

فردا حوصله انتظار به سر می رسد.

بهار می اید با دسته گلی از زیباییها برای من،برای تو،برای همه

خدا دست در دست بهار،دوان دوان سوی ما می اید.

درها را باز کنید که طلوع سال جدید را اول به خدا فرخنده بگوییم.

سپس در هلهله هایمان به همددیگر شاد باش و خجسته باد.

برایتان در سال نو بهترین ها را از خالق بهار تمنا دارم.