یاد کودکی ها بخیر

 

چه می شود که به شب ها قرار برگردد!

زمان عقب برود روزگار برگردد

زمان عقب برود آن چه داده ایم از دست

به یک اشاره در این گیرودار برگردد

قطارکودکیِ ما چه زود رفت ،ای کاش-

که از مسیر جوانی قطار برگردد

دوباره روح دل انگیز خانه های گلی

صفای خاطره ای ماندگار برگردد

دوباره حسرت توپ و عروسکی کهنه

به خلوتِ منِِ چشم انتظار برگردد

اگرچه خسته ولی باز با گل لبخند

پدر به خانه از آغوش کار برگردد

خزان اگرچه قشنگ است خسته ام تقویم!

بگو به خاطر جنگل بهار برگردد

بگو به جوی زمان آرزوی من این است

که آب رفته از این جویبار برگردد

هنوز خسته ام از بی قراری شب ها

خدا کند که به شب ها قرار برگردد

قاسم بای(ساحل)