ای تمام آفرینش خشتی از ایوان تو، یا رسول الله
علم شرق و غرب عالم سطری از قرآن تو، یا رسول الله
آسمانی ها زمینی ها همه مهمان تو، یا رسول الله
گل کند جان مسیح از غنچه ی خندان تو، یا رسول الله
خنده ی خورشید ها از گوهر دندان تو، یا رسول الله
عقل ها مبهوت تو مجنون تو حیران تو
یا رسول الله یا محمد یا اباالزهرا
آسمانی ها همه مرهون ارشاد توأند، یا رسول الله
دستگیران جهان محتاج امداد توأند، یا رسول الله
شهریاران بنده ی سلمان و مقداد توأند، یا رسول الله
انبیا یکسر بشیر صبح میلاد توأند، یا رسول الله
نورها بر قلبشان تابیده از فرقان تو، یا رسول الله
عقل ها مبهوت تو مجنون تو حیران تو
یا رسول الله یا محمد یا اباالزهرا
تو سراپا جانِ جانِ امّتی امّت چو تن
تن شود بی تاب اگر یک لحظه جان بیند مَحن
با اهانت بر تو، امت شد چو بحری موج زن
رهروان تو سزد مانند چوپان قَرَن
بکشند دندانشان، چون بشکند دندان تو
یا رسول الله یا محمد یا اباالزهرا
ای که کرده ذات معبودت حبیب خود خطاب
ای فروغت جلوه گر چون مهر از ابر حجاب
گر جسارت کرد بر تو ابلهی حیف از جواب
تو به وسعت فوق اقیانوس و او کم از سراب
با صدای سگ نگردد کم فروغ آفتاب
می درخشد تا قیامت نور بی پایان تو
یا رسول الله یا محمد یا اباالزهرا
کیست تا مثل تو سلمان و ابوذر پرورد
کیست تا مرد دو عالم همچو حیدر پرورد
کیست تا در بوستان وحی، کوثر پرورد
کیست تا چون لؤلؤ و مرجان دو گوهر پرورد
یا چو زینب دختری در حدّ مادر پرورد
ای امیرالمؤمنین پرورده ی دامان تو
یا رسول الله یا محمد یا اباالزهرا